مدیریت نوین روستایی و ملزومات آن
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

روی خط اخبار

true
    امروز  شنبه - ۱۱ تیر - ۱۴۰۱  
true
true
مدیریت نوین روستایی و ملزومات آن

>> میرحسین مومنی‌زاده |  قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه سداد

نقش جایگاه روستاها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر، نابرابری، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و امثالهم موجب توجه بیشتر به مباحث توسعه روستایی شده و پرواضح است که توسعه جوامع جز با مشارکت آحاد مردم امکان پذیر نبوده و پیشرفت و توسعه، مشارکت و همراهی آحاد مردم را می طلبد که جوامع روستایی نقش موثری را در این چرخه ایفا می کنند. بر این اساس آنچه می بایست به جد، مورد نظر قرار گیرد، توسعه پایدار جوامع روستایی مبتنی بر مشارکت روستاوندان در مدیریت امور روستا است و تجارب گذشته نشان می دهد که مدیریت متمرکز دولتی امکان پرداختن به تمامی ملزومات و مقتضیات آن را ندارد. بنابراین واسپاری امور روستاها به مدیران محلی امری ضروری ست که در سال های اخیر دهیاری ها به عنوان نهادهای خرد حاکمیتی تحت نظارت مستقیم مردم و نظارت و کنترل دولت، نقش مدیریتی خود را ایفا می کنند. بدیهی ست هرچه این نقش آفرینی پررنگ تر و اثرگذار باشد، برونداد آن در تحقق توسعه پایدار روستایی که خود مقدمه ای بر توسعه ملی ست، ملموس تر خواهد بود.

لذا تحقق توسعه پایدار، مستلزم شناخت و نیازسنجی دقیق از وضع موجود و ایفای نقش فعالانه دهیاران به عنوان مدیران محلی و بازوان اجرایی دولت در انجام این وظیفه خطیر است که با تقویت هرچه بیشتر نقش و جایگاه دهیاران و آموزش، تقویت و کارآمدسازی این نهاد محلی و مردمی، به عنوان مدیران جوامع کوچک روستایی، امر توسعه پایدار روستایی والنهایه توسعه ملی بیش از پیش محقق می گردد.

true
true
false
true

false